Beijing Coca-Cola concessions Wangfujing

 

Coca-Cola and Minute Maid Concessions

Wangfujing, Beijing, China

Photo taken in 2011